Feltételek

1. A Díjak elnevezése, szervezője

A Díjak elnevezése: Jógarádzsa Kiválósági Díj Jógaoktatóknak, Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak (a továbbiakban: „Díjak”).

A Díjak szervezője:

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
Székhely: 1039 Budapest, Attila utca. 8.
Adószám: 18183241-1-41
Telefon: (1) 321-7787, (30) 663-1411
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.bhf.hu
Facebook: https://www.facebook.com/bhf.hu/
A Díjak információs helyei:
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.jogaradzsa.hu
Facebook: www.facebook.com/jogaradzsa

(Továbbiakban: „Szervező”)

2. AJÁNLÁS FELTÉTELEI

2.a. Ki tehet ajánlást?

Ajánlást tehet:
 – jógagyakorló természetes személy,
 – jógaszervezet.

A Szervező kizárólag azokat az ajánlásokat tekinti érvényesnek, amelyekben az ajánlók valós és hiánytalan adatokat adnak meg. A valótlan vagy hibás adatokkal regisztrált ajánlatokat, s a jelöltséget a Szervező érvénytelenség címén jogosult kizárni a Díjak folyamatából.

Az ajánlók az ajánlásaik elküldésével egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy a feltételeket megismerték, azokat elfogadják, és teljesítik.

Az ajánlást meg kell indokolni.

Az ajánlás ingyenes.

2.b. Ajánló magánszemélyekre vonatkozó feltételek

Az a természetes személy adhat le ajánlást jógaoktatóra, aki
 – 18. életévét betöltötte,
 – magyarországi lakóhellyel rendelkezik;
 – rendszeresen jógázik;
 – megadja nevét (vezeték- és utónevét);
 – megadja valódi elérhetőségeit: telefonszámát és e-mail címét;
 – nyilatkozik, hogy a Díjak feltételeit megismerte és elfogadta;
 – nyilatkozik, hogy a magánszemély ajánlóra vonatkozó feltételeknek megfelel.

Egy magánszemély egy fő jógaoktatót ajánlhat. Öt (5) magánszemély ajánlása szükséges egy (1) jógaoktató részvételéhez.

Ajánláskor meg kell adnia a jógaoktató
 – nevét (vezeték- és utónév),
 – oktatásának helyét (pl. jógastúdió megnevezése) és helyszínét,
 – emailes és telefonos elérhetőségeit,
 – az ajánlás indokolását.
Magánszemélyek a www.jogaradzsa.hu/ajanlas/maganszemelyeknek oldalon található űrlap kitöltésével adhatják le ajánlásukat

2.c. Ajánló jógaszervezetekre vonatkozó feltételek

Az a jógaszervezet ajánlhat, amely:
 – Magyarországon bíróság, cégbíróság által bejegyzett szervezet,
 – Magyarországon tevékenykedik,
 – megadja nevét, szervezeti formáját, nyilvántartási számát, alapításának évét, címét, vezetőjének nevét, email címét, valamint telefonszámát;
 – nyilatkozik, hogy a Díjak feltételeit megismerte és elfogadja;.
 – nyilatkozik, hogy az ajánló jógaszervezetekre vonatkozó feltételeknek megfelel.

Működési formától (társas vállalkozásként, egyesületként, alapítványként működő bejegyzett jógastúdió, jógaklub, társaság, szövetség, stb.) függetlenül egy (1) jógaszervezet egy (1) jógaoktatót jelölhet.

A jógaszervezet ajánlását annak vezetője (ügyvezető, elnök stb.) adhatja le a www.jogaradzsa.hu/ajanlas/jogaszervezeteknek oldalon található űrlap kitöltésével.

Ajánláskor meg kell adnia az ajánlott jógaoktató
 – nevét (vezeték és utónév),
 – nemzetközi sztenderdeknek megfelelő jógaoktatói oklevelének/bizonyítványának adatait (kiállítás helye, ideje, kiállítója és sorszáma),
 – levelezési címét,
 – emailes és telefonos elérhetőségeit,
 – az ajánlás indokolását.

2.d. Ajánlások befogadása

A Szervező kizárólag a Díjak weboldalán, a www.jogaradzsa.hu/ajanlas oldalak űrlapjain fogadja az ajánlásokat.

Ajánlani csak hiánytalanul kitöltött űrlappal lehet.

Ajánlások befogadásának időszaka: 2023. november 05. – 2024. február 29.

Az ajánlás nem minősül hivatalos jelentkezésnek. Az ajánlott jógaoktatót a Szervező keresi fel a megadott elérhetőségeken.

3. A JELÖLTSÉG ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

A Szervező az ajánlásokban megadott elérhetőségek segítségével keresi meg és kéri fel a jógaoktatókat a Díjazásban való részvételre.

3.a. Ki fogadhatja el a jelöltséget?

A jelölést az a Szervező által megkeresett jógaoktató fogadhatja el, aki megfelel a formai és tartalmi alapfeltételeknek.

Az a jógaoktató felel meg a formai alapfeltételeknek, aki
 – magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
 – Magyarországon végez rendszeres jógaoktatói tevékenységet;
 – a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő jógaoktatói oklevéllel/diplomával rendelkezik;
 – e jógaoktatói oklevelének/diplomájának megszerzésétől számítottan legalább öt éve rendszeresen oktat;
 – a Díjak meghirdetésének évében is folytat oktatói tevékenységet.

A Díjak nem posztumusz díj, így már nem élő jógaoktatók nem jelölhetők.

Nemzetközi sztenderdeknek megfelelő az az oklevél vagy bizonyítvány, amelyet olyan jógaoktatói képzésben szereztek meg, mely minimum 200 órás időtartamú, s amelyben legalább 160 óra a kontaktórák száma; a technikai elsajátítás, gyakorlás minimum 100 óra, oktatásmódszertan minimum 20 óra, anatómia és fiziológia minimum 20 óra, filozófia, etika, életstílus minimum 20 óra, gyakorlati munka, szolgálat minimum 10 óra, választható órák az előző öt kategóriából minimum 30 óra. (Ilyenek például a Magyar Jógaoktatók Szövetsége által elismert külföldön szerzett oklevelek vagy az általuk hitelesített jógaoktató-képzők és szervezetek által kiállított oklevelek.)

Az a jógaoktató felel meg a tartalmi alapfeltételeknek, aki
 – vegetáriánus;
 – káros szenvedélyektől mentes (nem dohányzik, nem él mámorító- és kábítószerekkel);
 – tevékenységében fellelhető az emberiség önzetlen szolgálata (pl. lelki vagy karitatív célú tevékenységek, ellenszolgáltatás nélküli jógaórák megtartása, lelki intézmény számára végzett önkéntesi tevékenység stb.)
 – életében megvalósítja a jóga örökérvényű yama-niyama elveit;
 – rendszeresen gyakorolja a jóga fizikai (ászanák, pránájáma) aspektusait, és/vagy a meditáció valamelyik transzcendentális módozatát;

 – vagy munkássága kiemelkedő egészségmegőrző, rekreációs vagy gyógyító jellegű, noha tevékenysége elsősorban a jóga fizikai aspektusaira irányul.

A Díjakra való jelölés elfogadása ingyenes.

A Szervező az Díjak eljárása során bármikor jogosult kizárni azt a jelöltet, aki nem felel meg a Feltételekben leírtaknak.

3.b. Jelöltség elfogadásának érvényessége

A jelöltség elfogadása akkor érvényes, ha a jógaoktató a 3.d pontban meghatározott határidőben
 – írásban hozzájárul az önmagát bemutató kommunikációs anyagok (bemutatkozó anyag, fotó, Facebook megjelenések, stb) elkészítéséhez, valamint azok nyilvánosságra hozásához mindenféle ellenérték nélkül.
 – magára nézve kötelezőnek fogadja el e Feltételekben leírtakat.
 – írásban hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező kezelje, tárolja a jelöltség során megadott adatait, és azokat a Díjak marketing és kommunikációs céljaira felhasználja.
 – visszaküldi a pályázati kérdőívet, és rendelkezésre bocsátja abban meghatározott okiratok másolatát.

3.c. A jelöltségből kizárt személyek

A Szervezővel munkaviszonyban álló jógaoktatók, valamint azoknak a közeli hozzátartozói.

A Díjak szervezésében és lebonyolításában közvetlenül közreműködő személyek, valamint azok közeli hozzátartozóik.

A szakmai bizottság tagjai és azok közeli hozzátartozói.

Büntetett előéletű jógaoktatók.

A jelöltségből továbbá kizárható az a jógaoktató, aki a Díjakról vagy azzal kapcsolatban nyilvánosan negatívan vagy elítélendően nyilatkozik.

A Díjazottak díjazásuk évét követő 5. év elteltével válhatnak ismét jelöltté.

3.d. A Díjakra való jelölés elfogadásának időtartama

Az ajánlások alapján a Szervező által megkeresett jógaoktatók a Díjakra való jelölésük elfogadását legkésőbb a megkeresésben meghatározott időtartamig jelezhetik vissza.

Szervező a megkereséseket 2023. november 06. – 2024. február 29. között küldi el az ajánlott személyeknek.

4. A SZAKMAI BIZOTTSÁG

A szakmai bizottság tagjait a Szervező kéri fel.

A szakmai bizottság tagjai:
Dr. Tóth-Soma László/Gaura Krisna Dásza, a BHF rektorhelyettese, a szakmai bizottság elnöke
Medvegy Gergely, a BHF jógatanára
Képes Andrea/Rangini Dévi Dászi, a BHF jógatanára
Komjáti Zsuzsa, a Magyar Jógaoktatók Szövetségének elnöke
Keserű Aranka / Szaraszvatí, minősített vezető jógaoktató, a hatodik Jógarádzsa Kiválósági Díj nyertese

A Jelöltek közül a szakmai bizottság választja ki a Jógarádzsa Kiválósági Díj Jógaoktatóknak nyertesét, melynek kihirdetésére 2024. március 31-jén kerül sor.

A Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak szavazására a szakmai bizottság választja ki azt a legalább három (3) jógaoktatót, akik felkerülnek a Díjak honlapjának Szavazás oldalára.

A szakmai bizottság a Jógarádzsa Kiválósági Díj Jógaoktatóknak nyertesét a Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak szavazásán nem indítja.

A szakmai bizottság munkája egyszintű és egyfordulós.

A kiválasztás szakmai szempontjait a szakmai bizottság maga állapítja meg úgy, hogy a Díjak célkitűzése megvalósuljon.

A szakmai bizottság a saját belátása szerint dönt. A döntés nem megkérdőjelezhető, azt a Szervező is tényként fogadja el.

5. A SZAVAZÁS FELTÉTELEI

A szakmai bizottság által kiválasztott jelöltre a jógás társadalom közössége egy nyílt, online szavazáson szavazhat (Továbbiakban: „Közönségszavazás”).

A Szervező a szakmai bizottság döntését követően azonnal e-mailben értesíti azokat a Jelölteket, akik bekerültek a Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak szavazásra bocsátandóak körébe.

A Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak jogosultja az, aki a közönségszavazáson a legtöbb szavazatot kapja.

5.a. Ki szavazhat?

A szavazásban a természetes személy vehet részt, aki
– magyarországi lakóhellyel rendelkezik;
– rendszeresen jógázik;
– megadja nevét (vezeték- és utónevét) és lakcímét;
– megadja valódi e-mail címét;
– nyilatkozik, hogy a Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak feltételeit megismerte és elfogadta;
– nyilatkozik, hogy szavazásra jogosultság feltételeinek megfelelnek és megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

5.b. Mikor lehet szavazni?

A Közönségszavazás időtartama: 2024. április 2. – 2024. júniusa, a YogaFest időpontja.

A Közönségszavazás a http://www.jogaradzsa.hu/szavazas weboldalon érhető el 2024. április 2-től 10.00 órától. Szavazás az utolsó napon 24.00 óráig lehetséges.

5.c. Hogyan lehet szavazni?

A szavazást az alábbiak szerint lehet leadni:
 – a szavazás lap alján felsorolt nevek közül a kiválasztott előtti gombra kattintani;
 – név (vezeték- és utónév) és lakcím (irányítószám, város, utca, házszám) megadása;
 – e-mail cím megadása;
 – nyilatkozatok elfogadásának bejelölése;
 – Szavazás gomb megnyomása.

A megadott e-mail címre egy érvényesítő e-mail érkezik, melyben szereplő linkre kattintva kell érvényesíteni a szavazatot. Egy email címre csak egy érvényesítő email kerül kiküldésre.

A szavazás során egy email címről csak egy alkalommal és csak egy jelöltre adható le szavazat. Az érvényes szavazáshoz az alábbi adatokat szükséges megadni: valós név, lakcím és e-mail cím.

A szavazás menetét, illetve az eredmény megállapítását külső, független szervezet ellenőrizheti.

5.d. Nyereményjáték

Az érvényesen szavazók között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a szavazás lezárását követő napon:

A nyerteseket a megadott e-mail címen értesítjük. A nyeremények át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyereményeket a szavazáskor megadott lakcímre postázzuk, illetve a személyazonosság igazolása mellett személyesen átvehetőek a Szervező székhelyén 2024. augusztus 31-ig.

6. A DÍJAK ÁTADÁSA

A Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak címet elnyert jógaoktató nevét a Szervező ünnepélyes keretek között hozza nyilvánosságra, illetve adja át a Díjakat. Ennek időpontja: 2024. júniusa, a YogaFest időpontja.

7. A DÍJAK ÉS ADÓZÁSAIK

A Díjak anyagi elismerésének összege: A Jógarádzsa Kiválósági Díj Jógaoktatóknak nettó 1000 euróval, a Jógarádzsa Közönség Díj Jógaoktatóknak pedig 500 euróval jár, azaz azoknak adó- és járulékfizetési kötelezettségei nem a Díjazottat terheli. A Díjak pénzadományát a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Attila u. 8., adószáma: 18166174-1-41) biztosítja.

A Díjak erkölcsi elismerése: A Díjazottak jogosulttá válnak a „JÓGARÁDZSA Kiválósági Díjas” és „JÓGARÁDZSA Közönség Díjas” címek időbeli korlát nélküli használatára.

Ezeket címeket a Díjazottak személyes weboldalaikon, illetve oktatásuknak helyszínein is feltüntethetik. A megválasztást követő egy év elteltével a választás évének feltüntetésével együtt használhatják a címet (JÓGARÁDZSA Kiválósági Díjas vagy JÓGARÁDZSA Közönség Díjas).

A Díjak utólag is visszavonhatók, ha Szervező vagy a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudomására jut, hogy a Díjazott olyan kérdésben, mely jelöltségét és/vagy a szavazásra bocsátandók körébe választását befolyásolta, megtévesztette a Szervezőt és/vagy a szakmai bizottságot. A visszavonás a pénzdíj visszafizetésével és a cím viselésétől való megfosztással jár.

8. ADATVÉDELEM

A Díjakkal kapcsolatos adatvédelmi rendelkelzéseket a Feltételek 1. számú melléklete tartalmazza.

9. INFORMÁCIÓ, SEGÍTSÉG

A Díjazás folyamata során az ajánlással, jelöltséggel és szavazással kapcsolatban kérdésekkel a [email protected] e-mail címen lehet a Szervezőkhöz fordulni.

10. EGYÉB TUDNIVALÓK

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Feltételekben foglaltakat vagy magát a Díjakat kiegészítse vagy módosítsa.

A Szervező visszavonhatja, megszüntetheti vagy módosíthatja a Díjazás folyamatát részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Díjazás folyamata megszüntetésre kerül, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal és/vagy a szavazás nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

1. sz. melléklet: Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatkezelő

Bahktivedanta Hittudományi Főiskola
Székhely: 1039 Budapest, Attila utca. 8.
Adószám: 18183241-1-41
Telefon: (1) 321-7787, (30) 663-1411
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.bhf.hu
Facebook: https://www.facebook.com/bhf.hu/

(Továbbiakban: “Adatkezelő”)

2. A kezelt adatok

Az Adatkezelő a pályázat során birtokába kerülő személyes adatokat kizárólag a Díjazás keretein belül, az ajánlók és az ajánlottak azonosítása, valamint a velük és a jelöltekkel való pályázati célú közvetlen kommunikáció lehetőségének, valamint Díjazott esetében az adófizetési kötelezettség biztosítása céljából kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapszik.

Kezelt adatok:
 – ajánló magánszemély esetében név, telefonszám és email cím; jógaszervezet esetében név, szervezeti forma, nyilvántartási szám, alapítás éve, cím, vezető neve, email cím és telefonszám.
 – jelölt esetében név, cím, telefonszám és email cím, jógaoktatói oklevél adatai (kibocsátás helye és dátuma, kibocsátó neve és az okirat sorszáma), valamint a 3.a. pontban foglaltak alátámasztására átadott adatok;
 – Díjazott esetében az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) törvényben írtaknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

3. Az adatkezelés módja

3.1. Az adatszolgáltatás önkéntes. A jelöltséget elfogadó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
 – szavazásra kiválasztás és díjazottság esetén az Adatkezelő minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Díjakkal és a Díjazás lebonyolításával kapcsolatosan nyilvánosságra hozza nevét és jógaszervezetének nevét, továbbá az jógaoktatói életútjával kapcsolatos információkat,
 – megadott személyes adatait az Adatkezelő a Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez felhasználja,
 – kiválasztása és díjazottsága esetén együttműködést tanúsít a Díjakat népszerűsítő marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Díjakkal kapcsolatos fényképek, szövegek közzététele a Díjakkal kapcsolatos reklám anyagokban és az Díjak Facebook rajongói oldalán.

3.2. Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

3.2.1. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a jelöltséget elfogadó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

3.2.2. Az adatkezelő a Díjazott az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatait a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Attila u. 8., adószáma: 18166174-1-41) részére, kizárólag a pénzadomány átadásának biztosítása érdekében adja át.

3.3. Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) és d) pontja alapján a Díjak folyamata során történő adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalánál nem bejelentésköteles.

4. Az adatkezelés időtartama

4.1. Az ajánló magánszemélyek és jógaszervezetek adatait, valamint a díjazásban nem részülő jelöltek adatait a Szervező a Díjazás lezárta után törli.

4.2. A Díjazott tudomásul veszi, hogy a jelöltség elfogadásakor megadott adatait a Szervező székhelyén 5 évig megőrzi adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

5. A személyes adatok törlése és jogorvoslat

5.1. Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a jelöltséget elfogadónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a [email protected] e-mail címen. Az Adatkezelő a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli/módosítja az adatokat.

5.2. A Jelöltséget elfogadó az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot bármikor írásban visszavonhatja. Jogainak megsértése esetén jogorvoslat igénybevételére bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

5.3. A Jelöltséget elfogadó tudomásul veszi, hogy azonnali kizáráshoz vezet, ha a Díjak lebonyolításához szükséges adatok törlését az eredményhirdetés előtti időpontban kérelmezi.

6. A Honlap szerzői jogi védelme

A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv-nek megfelelően maradéktalanul tiszteletben tartják.

A honlapon található anyagokat nem lehet engedély nélkül módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Az anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való másodközlése tilos, ha az nem a Díjak népszerűsítését célozza.

A honlapon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.